W sprawie:
o zmianie uchwaly NR XXX/306/2013 Rady Miejskiej W Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia ,, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014 - 2017''.


Data uchwały:
2017-03-29

Numer uchwały:
XXVII/213/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.