W sprawie:
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży napoj


Data uchwały:
2016-05-25

Numer uchwały:
XVIII/154/2016

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.