Nr karty USC.5362.17.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: wydanie lub wysłanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby


Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie aktu stany cywilnego/ druk USC-11

  • Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość ,

  • Oryginał dowodu wpłaty.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł,

Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł,

Za odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - 22 zł,

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby – 24 zł.

Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

W ciągu 7 – 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku (niezwłocznie – jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w rejestrze stanu cywilnego)

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224) art. 44-45, 49-50,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

- Konwencja Nr 16 z dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29 stycznia .2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 194),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje na drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu. w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje


Wniosek do pobrania

 

USC-11, USC - 22

Data wydania karty:

21.05.2016

 

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun