Nr karty USC.5360.11.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty do wglądu.

  2. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł,

Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010,

Termin załatwiania sprawy

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych,
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r .Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Sądu Rejonowego w Kwidzynie w terminie 14 dniu od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia

Wniosek do pobrania

USC-6

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun