Nr karty USC.5351.08.4/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57

Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego /konkordatowego/ oraz sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia,

- dokument tożsamości,

- zapewnienie,

- dowód wpłaty opłaty skarbowej 84 zł dokonanej na konto urzędu sporządzającego akt małżeństwa,

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

- obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego- Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew.40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 1530, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godz. 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

- Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł,

Wpłata na konto :Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010,

- 1odpis skrócony aktu małżeństwa wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwiania sprawy

1.Przyjęcie zapewnienia przedślubnego po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

2.Wydanie zaświadczenia/2 egz/- niezwłocznie.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2224) art. 81,
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682) art. 4, 5, 8, 10,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Kwidzynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączjących zawarcie małżeństwa.

Uwagi i dodatkowe informacje


1. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączjących zawarcie małżeństwa traci ważność po upływie sześciu miesięcy od daty jego wystawienia.

2. Akt małżeństwa sporządza się na podstawie zaświadczenia wydanego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o nieistnieniu okoliczności wyłączjących zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia o zawarciu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, sporządzonego przez duchownego. Zaświadczenia winny być przekazane przez duchownego do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa.

3. Po sporządzeniu aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, małżonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór odpisu skróconego aktu małżeństwa w pokoju nr 15.

Wniosek do pobrania


Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun