TI.6733.7.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 29.07.2022 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż na podstawie na podstawie wniosku z dnia 27.05.2022 r. (data wpływu: 13.06.2022 r.) Pana Kazimierza Robionek, reprezentującego firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Alfa” Sp. z o. o., ul. Żwirowa 4, 82-500 Kwidzyn, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 110/63 PE, na terenie działek o nr: 747/2, 780/5, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).