Dzierzgoń, dnia 13.07.2022 r.

TI.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek z dnia 27.04.2022 r. Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o. o., ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na terenie działek o nr: 478/8, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 485/10, 485/11, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/16, 485/17, 485/18, 485/19, 485/20, 485/21, 640, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 27.06.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2022 (zn.: TI.6733.2.2022).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.