Dzierzgoń, dnia 29.03.2022 r.

TI.6733.7.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Wojciecha Świętoń, reprezentującego firmę KRAM Sp. z o. o., ul. Słoneczna 3C, 82-440 Dzierzgoń, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej, na terenie działki nr 750/3, położonej w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 30.03.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2022 (zn.: TI.6733.7.2021).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.