INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 października 2020 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XVI sesji w dniu 29 października 2020 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2021 rok ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2020 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 983), która wynosi 196,84 zł za 1 m3 .