INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 października 2020 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XVI sesji w dniu 29 października 2020 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2020 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 982), która wynosi 58,55 zł za 1 dt .