SO.4430.03.Z1.1/12

 

 

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257

 

 

Nazwa usługi:  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – wydanie zaświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Samodzielne stanowisko ds. oświaty.

Urząd Miejski, pokój nr 19, II piętro,

Tel. 55 276 2501 wew. 22, e-mail: dorota.galucha@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy Dzierzgoń.

Do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy

- kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku osoby fizycznej

- wyciąg z KRS – w przypadku osoby prawnej

2. dokument potwierdzający prawo do lokalu – umowa najmu, umowa dzierżawy lub akt własności

3. opinia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej

4. opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki

5. statut

6. dane dotyczące kwalifikacji dyrektora oraz pracowników pedagogicznych

7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9  parter,

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do  godziny 15:30, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 

Rozdział VIII  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.)

Tryb odwoławczy

 

W przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu stronie służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia do Pomorskiego Kuratora Oświaty  w Gdańsku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

 

Wniosek do pobrania

 

Data wydania karty:

 

24.04.2012 r.

Data aktualizacji:

 

02.07.2020

Kartę opracował:

 

Dorota Gałucha

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun