Nr karty GK.6131.1.3


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257


Nazwa usługi: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów/ Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, pokój nr 4

Tel.55 276 25 01/02

e-mail: wojciech.budzinski@dzierzgon.pl


Wymagane dokumenty

1. Wniosek - wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, z której planuje się usunięcie drzew lub krzewów albo wypis z rejestru gruntów danej nieruchomości,

3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie wnioskowanych drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

4. zgoda właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości gruntowej, w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.

* Zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.


Miejsce składania dokumentu

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9 , parter.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30


Opłata skarbowa

Brak opłaty skarbowej.

Jedynie w przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 17 zł.

Mogą być naliczone opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie z obowiązującym na dany rok obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni, jeżeli usunięcie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub nie można zastosować zwolnień ustawowych. Podstawą do ustalenia opłat jest gatunek drzewa i jego obwód mierzony na wysokości 130 cm. W przypadku krzewów o wysokości opłaty decyduje wielkość powierzchni, którą porastają krzewy.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca lub w terminie dłuższym, jeżeli wymagane jest uzupełnienie wniosku albo uzgodnienie z innymi organami (np. w pasach drogowych dróg publicznych).

Po otrzymaniu zgłoszenia 21 dni na przeprowadzenie oględzin. Następnie 14 dni po przeprowadzonych oględzinach na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zmianami),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r., poz. 1257).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz 1827 ze zmianami).

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Druk do pobrania

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Data wydania karty:

24.05.2012

Data aktualizacji:

30.10.2017

Kartę opracowała:

Paulina Przybysz

Kartę sprawdziła:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdziła:

Elżbieta Domańska