Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017

Wartość całkowita: 187.500,26 
Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

Gmina Dzierzgoń w ramach zadania inwestycyjnego zaadoptuje część budynku poklasztornego będącego siedzibą Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu i w wyremontowanej części utworzy Klub SENIOR +. Powierzchnia budynku przeznaczona na klub wynosi około 83,69 m2 oraz zewnętrzny dziedziniec o powierzchni około 78 m2. Projekt polegać będzie na adaptacji części ww. obiektu na nowe cele, co wiąże się z wykonaniem prac remontowo-adaptacyjnych, zagospodarowaniem budynku i terenu oraz wyposażeniem klubu zgodnie z wytycznymi Programu SENIOR+, zapewniającymi odpowiedni standard warunków lokalowych, pozbawionych barier funkcjonalnych.
Prace adaptacyjne planowane są w okresie do XII/2017. W miesiącu grudniu odbędzie się uroczyste otwarcie Klubu SENIOR+ dla seniorów z terenu gminy Dzierzgoń. Klub SENIOR + zacznie działać od 01 stycznia 2018r. 

Głównym celem projektu jest wsparcie seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej seniorów społecznie, edukacyjnie, kulturalnie, rekreacyjnie. Projekt ma umożliwić seniorom z terenu gminy Dzierzgoń dostęp do infrastruktury pozwalającej na atrakcyjnie i aktywnie spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizować oraz zaangażować seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Realizacja projektu rozwiązuje problem wykluczenia osób starszych oraz niweluje problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa i trudniejszym przystosowaniem się osób starszych do wymogów otaczającego ich świata. 

Aktywni i świadomi seniorzy lepiej sobie radzą z ograniczeniami wynikającymi z wieku i stanu zdrowia. Zdrowy styl życia, różnego rodzaju aktywności, kontakty z ludźmi pozwalają im zachować lepszą formę fizyczną i psychiczną. To ma wpływ na jakość i długość ich życia. Równocześnie wpływa na polepszenie relacji rodzinnych, gdyż seniorzy nie czują się zaniedbani przez członków swoich rodzin, którzy często jako osoby pracujące nie mają możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki, rozrywki oraz skupieniu swoich działań w kierunku starszych członków swoich rodzin. Ponadto aktywni seniorzy będą w stanie wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę życiową w ramach działań na rzecz własnej grupy, jak i środowiska lokalnego. 

Dla miasta i gminy Dzierzgoń charakterystyczne jest starzejące się społeczeństwo, w związku z powyższym funkcjonowanie Klubu Senior+ zapewnione jest przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji zadania.