Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 11 Środowisko
Działanie: 11.2 Gospodarka Odpadami Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Miniętach, Gmina Dzierzgoń
Wartość całkowita: 934 496,71 zł
Kwota dofinansowania: 659 072,88 zł
Poziom dofinansowania: 85%
Termin zakończenia realizacji: 12.2017 r.

Opis zadania: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na dz. nr 5/5 obręb Minięta swoim zasięgiem obejmować będzie wszystkich Mieszkańców Gminy Dzierzgoń. Celem PSZOK jest zwiększenie efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie, tym samym spełnienie wymogów prawnych w zakresie gosp. odpadami tj. unikanie oraz minimalizacja wytwarzania odpadów i ilości odpadów kierowanych do składowania, segregacja, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów oraz zwiększenie proekologicznej świadomości społecznej w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego sposobu zaangażowania mieszkańców do zarządzania segregacją odpadów w gminie projekt przyczyni się do całościowego rozwiązania problemu w określonych ustawą terminach 2020 r., poprzez recykling i przygotowanie do ponownego użycia odpadów na wskazanych w ustawie poziomach, a także określenie rzeczywistej ilości powstających odpadów.