ROLNIKU ! NIE PRZEGAP !

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2215) stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2018 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej ustalona jest w wysokości 1,00 zł od litra oleju.

W 2018 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach tj.
- od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 października do 31 października 2018 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
- płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wynosi 86,00 złotych.


UCHWAŁA NR XXXII/274/2017 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR XXXII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

 

załącznik nr 1 - IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
załącznik nr 2 - DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
załącznik nr 3 - IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
załącznik nr 4 - DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
załącznik nr 5 - IL-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
załącznik nr 6 - DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 06 listopada 2017 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XXXII sesji w dniu 06 listopada 2017 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2017 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 958), która wynosi52,49 zł za 1 dt.


INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 06 listopada 2017 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XXXII sesji w dniu 06 listopada 2017 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2018 rok ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2017 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 963), która wynosi197,06 zł za 1 m3.