Nazwa zadania:

Remont 2-ch budynków komunalnych w Dzierzgoniu

Zamawiający: Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:

Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu

CPV: 45262522-6; 45262300-4; 45421100-5; 45261100-5; 45400000-1; 45443000-4; 45330000-9; 45310000-3

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP) – Roboty budowlane

Warunki:  Według SWZ w załączeniu na stronie Platformy zakupowej

Termin realizacji: do 30.11.2021r.

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:

Drogą elektroniczną za pomocą aplikacji na stronie Platformy zakupowej

Oferty można składać do: 2021-02-26 godz. 10:00

Otwarcie ofert: 2021-02-26 godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń -  z wykorzystaniem aplikacji na stronie Platformy zakupowej

Kryteria wyboru:  Według SWZ w załączeniu na stronie Platformy zakupowej

Wadium: 11.600 PLN, w tym:

-       dla części 1 zamówienia – 6.900,00 PLN

-       dla części 2 zamówienia – 4.700,00 PLN

Uwagi:

   1.  Znak sprawy TI.271.3.2021

  2.   Link do prowadzonego postępowania na stronie Platformy zakupowej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - https://platformazakupowa.pl/transakcja/422710