ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH

Zgodnie z § 1 Uchwały nr XL/415/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania się z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Wszelkie uwagi dotyczące ww. programu prosimy zgłaszać w formie pisemnego stanowiska, które należy składać bezpośrednio do Zastępcy Burmistrza Dzierzgonia lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

Dzierzgoń, 2019.10.22.