Nr karty: GK.6232.2/17


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257Nazwa usługi: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzierzgoń powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach

Miejsce załatwienia sprawyReferat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, stanowisko ds. gospodarki odpadami

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, parter, pokój nr 4

Tel.55 276 25 01/02 wew. 35

e-mail: monika.waszczyszyn@dzierzgon.pl


Wymagane dokumentyDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierzgoń.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój
nr 9 , parter.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa


Brak

Termin załatwienia sprawy


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna


 1. art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)

 2. Uchwała nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej
  w Dzierzgoniu
  z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 3. Uchwała nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 października 2015 r.
  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 4. Uchwała nr XXXVI/311/2018 Rady Miejskiej
  w Dzierzgoniu
  z dnia 28 marca 2018 r.
  w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Tryb odwoławczy


W przypadku wydanej decyzji określającej w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje


 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 2. - Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12,00 zł miesięcznie od osoby.

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane wynosi 18,00 zł miesięcznie od osoby.

 1. Opłatę należy uiszczać przelewem do Gminy Dzierzgoń na indywidualny numer rachunku bankowego podanego w informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.


Wniosek do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Dzierzgoń.

Data wydania karty: 30.10.2017 r.

Data aktualizacji:
06.06.2018 r.

Kartę opracował:

Monika Waszczyszyn

Kartę sprawdził:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska