Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
przekazywane są do
Zakładu Utylizacji w Gilwie Małej.