2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

7,13 %

9,8%

37,2 %

19.7 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

70,26 %

30,9 %

9,3%

6,1 %

 


2016 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

23,0 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innym i metodami innych niż niebezpieczne odpady budowalne i rozbiórkowe

100 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

0,0 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2012 wyniósł 100%.