Data posiedzenia:
2023-12-28

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
GODZINA POSIEDZENIA 14:00, MIEJSCE POSIEDZENIA - SALA NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO

1)   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)   Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.

3)   Uwagi radnych do protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
07 grudnia 2023 r. 

4)   Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między
sesjami:

a)   przedstawienie informacji – Burmistrz Dzierzgonia - Jolanta Szewczun,

b)   dyskusja i przyjęcie informacji

 5)      Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).

6)      Rozpatrzenie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dzierzgoń: 

a) przedstawienie sprawozdania – ref. Prezes Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Grzegorz Zawistowski,

b) dyskusja i przyjęcie sprawozdania.   

7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok:

     a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Halina Redlin,

    b) podjęcie uchwały. 

8)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030:

     a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Halina Redlin,

    b) podjęcie uchwały. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie  wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego:

   a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik Halina Redlin,

 b) podjęcie uchwały. 

10) Głosowanie nad autopoprawką Burmistrza Dzierzgonia do projektu budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok:

a) głosowanie w sprawie autopoprawki Burmistrza Dzierzgonia z dnia 12.12.2023 r

11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2024-2032:

  a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik Halina Redlin

   b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie
uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń,

  c) odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,

  d) dyskusja,

  e) podjęcie uchwały.

12) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok:

a)przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem – ref. Skarbnik
- Halina Redlin,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Burmistrza Dzierzgonia na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania
deficytu budżetu,

c) odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w gminie Dzierzgoń:

            a) przedstawienie projektu uchwały –  ref. Sekretarz – Daria Mietlewska - Dura;

b) dyskusja i podjęcie uchwały.

      14)  Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska - Dura, 

b) dyskusja i podjęcie uchwały.

15) Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały –ref. Sekretarz – Daria Mietlewska - Dura, 

b) dyskusja i podjęcie uchwały. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska - Dura, 

b) dyskusja i podjęcie uchwały.

17) Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska - Dura,

b) dyskusja i podjęcie uchwały.

 18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska - Dura,

b) dyskusja i podjęcie uchwały.

19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 698/19, położonej przy ul. T. Zawadzkiego „Zośki" w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,

b) dyskusja i podjęcie uchwały.

 20) Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Dzierzgoniu, utworzonych z udziałem Gminy Dzierzgoń, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku:

a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz – Daria Mietlewska – Dura,

b) dyskusja i podjęcie uchwały.

        21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu:

       a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Świder,

       b) dyskusja i podjęcie uchwały.

 22) Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych – ref. Przewodniczący
poszczególnych Komisji.

23) Wolne wnioski i informacje.

    24) Komunikaty Przewodniczącego Rady.

   25) Zamknięcie sesji.