Data posiedzenia:
2022-06-24

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego, dnia 24 czerwca 2022 r. piątek o godz. 14:00.


Porządek obrad obejmuje:

1)Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)Uwagi radnych i Burmistrza Dzierzgonia do porządku obrad.

3)Uwagi radnych do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
22 kwietnia 2022 r.

4)Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a)przedstawienie informacji,
b)dyskusja i przyjęcie informacji.

5)Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - na piśmie).

6)Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2021 - ref. Z-ca Burmistrza - Aleksandra Kun.

7)Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń:

a)przedstawienie raportu o stanie Gminy Dzierzgoń - ref. Burmistrz Dzierzgonia - Jolanta Szewczun,
b)debata nad raportem o stanie Gminy Dzierzgoń za rok 2021:
- głosy radnych,
- głosy mieszkańców.

8)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia wotum zaufania:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Przewodniczący Rady - Ryszard Świder,
b)podjęcie uchwały.

9)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2021 rok oraz informację
o stanie mienia komunalnego i udzielenia absolutorium:

a)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia za 2021 r. - ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Mateusz Lepka,
c)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
d)dyskusja.

10)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2021 rok:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)podjęcie uchwały.

11)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium
z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2021 r.:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Przewodniczący Rady -
Ryszard Świder,
b)podjęcie uchwały.

12)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Przewodniczący Rady -
Ryszard Świder
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

13)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok:
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

14)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2022-2030:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Skarbnik - Halina Redlin,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

15)Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/294/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza - Aleksandra Kun,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

16)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dzierzgoń obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza - Aleksandra Kun,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

17)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dzierzgoń za udział
w działaniu ratowniczym i akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza - Aleksandra Kun,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.


18)Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzierzgoń na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

19)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Limanowskiego w Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

20)Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Okrzei w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

21)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 836, położonej na Os. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

22)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę Nr 100 położoną w obrębie Poliksy, gmina Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

23)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 477/6, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

24)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Dzierzgoniu, gmina Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

25)Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowościach Nowiny i Nowiec, w gminie Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

26)Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów położonych w miejscowości Nowiny, w gminie Dzierzgoń:

a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.

27)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń,
w obrębach geodezyjnych: Bruk, Bągart i Jasna:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

28)Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na fragmentach obrębów geodezyjnych: Bruk, Bągart i Jasna:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

29)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

30)podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka wspierania Rolnictwa:

a) przedstawienie projektu uchwały - ref. Sekretarz - Daria Mietlewska - Dura,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.

31) Wolne wnioski i informacje.
32) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
33) Zamknięcie sesji.Uwagi: