W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierani


Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XIV/118/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z uwzględnieniem terminów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej.