W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Data uchwały:
2015-01-07

Numer uchwały:
Zarządzenie nr 21/2015

Podjęta przez:
Burmistrz Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
2015-01-07