ROLNIKU ! NIE PRZEGAP !

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2015 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2042) stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej ustalona jest w wysokości 1,00 zł od litra oleju.

W 2016 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach tj.
- od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 października do 31 października 2016 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
- płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku wynosi 86,00 złotych.


UCHWAŁA NR XI/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. - pobierz

UCHWAŁA NR XI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - pobierz

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - pobierz

UCHWAŁA NR XI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. - pobierz

załącznik nr 1 - IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
załącznik nr 2 - DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
załącznik nr 3 - IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
załącznik nr 4 - DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
załącznik nr 5 - IL-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
załącznik nr 6 - DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


INFORMACJA
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 26 listopada 2015 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XI sesji w dniu 26 listopada 2015 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2016 rok ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r., poz. 1028), która wynosi 191,77 zł za 1 m3 .

 


INFORMACJA
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XIII sesji w dniu 7 grudnia 2015 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r., poz. 1025), która wynosi 53,75 zł za 1 dt .

 


Komunikat
dla podatników podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w przypadku gdy kwota podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości nie przekracza 100,00 złotych, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.