Dzierzgoń, dnia 11.06.2024 r.

TI.6733.2.2024

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego, na terenie działki nr 709, położonej w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 10.06.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5/2024 (zn.: TI.6733.2.2024).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.