Dzierzgoń, dnia 21.11.2022 r.

TI.6733.8.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku szatniowo-sanitarnego dla kompleksu sportowego, na terenie działki nr 637/2, położonej w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 21.11.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10/2022 (zn.: TI.6733.8.2022).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.