Dzierzgoń, dnia 31.10.2022 r.

TI.6720.1.2022 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Dzierzgonia

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Dzierzgonia

 

zawiadamia

 

o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń w obrębach geodezyjnych: 1-Dzierzgoń, Morany, Nowiec, Ankamaty, Blunaki przez Radę Miejską w Dzierzgoniu uchwałą Nr XXX/459/2022 w dn. 27 października 2022 r.

 

Z treścią dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, pl. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu:

I.     Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, reprezentowany przez Burmistrza Dzierzgonia.

II.    Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Waldemara Hypś, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl , telefonicznie pod nr: 570-449-007 lub pisemnie na adres siedziby Administratora lub adres Kancelarii IOD: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw.

III.   Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania określonego przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych oraz zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

IV.    Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V.    Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.   Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle (jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

VII.  Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.   INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest  wymogiem  wynikającym z realizacji przepisów prawa. Jeżeli dane nie zostaną podane  możemy odmówić  załatwienia sprawy.

X.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.