Dzierzgoń, dnia 18.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023.

 

Zgodnie z art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1173), Burmistrz Dzierzgonia podaje do publicznej wiadomości informacje
o planowanych polowaniach zbiorowych na sezon łowiecki 2022/2023.

Informacja o planowanych terminach w godzinach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zawarte zostały w poniższych pismach, przekazanych przez poszczególne Koła Łowieckie.

Zgodnie z art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

W myśl art. 42 ab ust. 4 w/w wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 42 ab ust. 5 ustawy Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezwzględnemu bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                        DZIERZGONIA

 

                                                                                                           Aleksandra Kun