Dzierzgoń, dnia 31.08.2022 r.

TI.6733.6.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o. o., ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr: 17, 20, 25, 26, 33, 39, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 40/6, 225, 229, 230, 231, 232, 295, 298/1, 300/1, 300/2, obręb Bągart, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 31.08.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2022 (zn.: TI.6733.6.2022).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.