Dzierzgoń, dnia 19.08.2022 r.

TI.6733.5.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Rafała Kwiatkowskiego, zam. Kępina 49B, 82-400 Sztum, reprezentującego firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI Roman Suchocki, ul. Raciborska 1, 81-509 Gdynia, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 110/63 PE, na terenie działki o nr: 342/5, położonej w obrębie Nowiec, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 17.08.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2022 (zn.: TI.6733.5.2022).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.