Dzierzgoń, dnia 02.08.2022 r.

TI.6733.4.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Andrzeja Kamińskiego, reprezentującego firmę PPHU „RAF-POL” RAFAŁ PIOTR LEW, ul. Krynicka 6, 82-120 Krynica Morska, działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, na terenie działek o nr: 467, 475, 476, położonych w obrębie Jasna, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 28.07.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2022 (zn.: TI.6733.4.2022).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.