Dzierzgoń, dnia 14.07.2022 r.

TI.6733.3.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń z dnia 06.05.2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych – instalacji recyklingu ograniczonego w procesie tlenowym (R3) o przepustowości 2 000 Mg rocznie odpadów biodegradowalnych, z których wytwarzany będzie kompost, na terenie działki o nr: 5/12, obręb Minięta, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 04.07.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 5/2022 (zn.: TI.6733.3.2022).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.