TI.6733.4.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 26.05.2022 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na podstawie wniosku podstawie wniosku z dnia 11.05.2022 r. (data wpływu: 12.05.2022 r.) Pana Andrzeja Kamińskiego, reprezentującego firmę PPHU „RAF-POL” RAFAŁ PIOTR LEW, ul. Krynicka 6, 82-120 Krynica Morska, działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, na terenie działek o nr: 467, 475, 476, położonych w obrębie Jasna, w gminie Dzierzgoń.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).