TI.6733.3.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 09.05.2022 r.

o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9, art. 10 §1, art. 79a, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Dzierzgoń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych (instalacji recyklingu organicznego w procesie tlenowym (R3) o przepustowości 2 000 Mg rocznie odpadów biodegradowalnych, z których wytwarzany będzie kompost), na terenie działki nr 5/12, położonej w obrębie Minięta, w gminie Dzierzgoń, Burmistrz Dzierzgonia informuje, iż został opracowany dla przedmiotowego przedsięwzięcia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z opracowanym projektem decyzji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).