Dzierzgoń, dnia 17.03.2021 r.

TI.6733.5.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego

i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, iż zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu Sp. z o. o., ul. Słowackiego 24, 82-440 Dzierzgoń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej na trasie Stanowo-Kuksy-Morany, na terenie działek o nr: 219/2, 220, 213/29, 383, 215, 217, 249, 260, 218/3, 262/2, 218/1, 191/3, 375, 191/2, 192/1, 193/1, 193/3, 225/1, 187/14, 187/13, 187/7, 187/8, 187/11, 187/19, 187/15, 226/2, 226/1, 164/1, 164/2, 165/2, 162/2, 160/1, 159/7, 347, 156/3, 156/2, obręb Morany, w gminie Dzierzgoń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dnia 10.03.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2022 (zn.: TI.6733.5.2021).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.