TI.6733.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 23.02.2022 r.

o zmianie zakresu terenu inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej na trasie Stanowo-Kuksy-Morany,

w gminie Dzierzgoń.

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż Burmistrz Dzierzgonia zawiadamia strony postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej na trasie Stanowo-Kuksy-Morany, w gminie Dzierzgoń, o złożeniu przez Inwestora wniosku z dnia 04.02.2022 r. (data wpływu: 07.02.2022 r.) o zmianę zakresu terenu inwestycji w związku z brakiem zgody właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z nowym zakresem, teren inwestycji będzie obejmował działki o nr: 219/2, 220, 213/29, 383 (nr działki po scaleniu m. in. działek o nr: 213/13, 213/18, 213/23, 213/24, obręb Morany), 215, 217, 249, 260, 218/3, 262/2, 218/1, 221, 264, 191/3, 375, 191/2, 192/1, 193/1, 193/3, 225/1, 187/14, 187/13, 187/7, 187/8, 187/11, 187/19 (nr działki która powstała po podziale działki nr: 187/17, obręb Morany), 187/15, 226/2, 226/1, 164/1, 164/2, 165/2, 162/2, 160/1, 159/7, 347, 156/3, 156/2, obręb Morany, w gminie Dzierzgoń:

-           działki bez zmian: 219/2, 220, 213/29, 383 (nr działki po scaleniu m. in. działek o nr: 213/13, 213/18, 213/23, 213/24, obręb Morany), 215, 217, 260, 218/3, 262/2, 218/1, 221, 264, 191/3, 375, 191/2, 192/1, 193/1, 193/3, 225/1, 187/14, 187/13, 187/7, 187/8, 187/11, 187/19 (nr działki, która powstała po podziale działki nr: 187/17, obręb Morany), 187/15, 226/2, 164/2, 165/2, 160/1, 159/7, 347, 156/3, 156/2, obręb Morany;

-           działki dodane do zakresu inwestycji: 249, 226/1, 164/1, 162/2, obręb Morany,

-           działki usunięte z zakresu inwestycji: 213/10, 327/9, 216/1, 218/6, 218/5, 187/9, 226/4, 353, 187/16, 224/4, 230/2, 224/1, obręb Morany.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także  składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).