TI.6733.8.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14.01.2022 r.

O   WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

W  SPRAWIE  WYDANIA  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI

INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

           Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, iż na podstawie wniosku z dnia 27.12.2021 r. Gminy Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr: 238/9, 238/10, 238/28, 269/2, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń oraz działki nr: 15, położonej w obrębie Nowiec, w gminie Dzierzgoń.

W związku z powyższym informuje się, iż w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (w formie papierowej na adres:  Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń lub elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl lub adres skrytki ePUAP /q5kfw819xx/skrytka). Z uwagi na zagrożenie COVID-19 możliwość zapoznania się z aktami sprawy może nastąpić poprzez telefoniczne uzyskanie wyjaśnień w sprawie (tel. 055 276-25-01, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty.

Nie zapoznanie się w w/w terminie z dokumentacją traktowane będzie jako brak zastrzeżeń do przedmiotu sprawy.