Burmistrz Dzierzgonia  – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym 

w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze

kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Dzierzgoń.

 

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Na terenie Gminy Dzierzgoń liczba rachmistrzów do wyłonienia – 1

Kandydat na rachmistrza powinien spełnić następujące warunki:                                                 

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Dzierzgoń,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) posiadać umiejętność obsługi komputera i urządzeń przenośnych (tablet)

6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,                                                                                 

8) pełna sprawność fizyczna,                                                                                                                             

9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),                                                                                                                           

10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,                                   

11) posiadanie prawo jazdy kat. B.       

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1)  Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 

– imienia i nazwiska,

– adresu zamieszkania,

– telefonu,

– adresu email.

2)  Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Lider Gminny – Grzegorz Chmielewski, tel. 55 276 25 01 w. 39

Uwagi:  

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.