SO 4470.04.Z1.4/12

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257

 

Nazwa usługi:  Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Samodzielne stanowisko ds. oświaty.

Urząd Miejski, pokój nr 19, II piętro,

Tel. 55 276 2501 wew. 22, e-mail: dorota.galucha@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9  parter,

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do  godziny 15:30, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 

W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Burmistrza Dzierzgonia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna

 

Rozdział III a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

 

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dani 30 czerwca danego roku Burmistrz Dzierzgonia wydaje decyzję o nadania lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania do dnia 31 października danego roku Burmistrz Dzierzgonia wydaje decyzję o nadania lub o odmowie  nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.

Wniosek do pobrania

 

Data wydania karty:

 

24.04.2012 r.

Data aktualizacji:

 

02.07.2020

Kartę opracował:

 

Dorota Gałucha

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun