<>

 SO.4462.01 Z1.2./12

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257

Nazwa usługi: Stypendium szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

Samodzielne stanowisko ds. oświaty.

Urząd Miejski, pokój nr 19, II piętro,

Tel. 55 276 2501 wew. 22, e-mail: dorota.galucha@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić na stanowisku ds. oświaty przed złożeniem w Sekretariacie Urzędu Miejskiego celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9  parter,

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do  godziny 15:30, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 

Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania termin przedłuża się do 2 miesięcy)

Podstawa prawna

 

Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 oz.1481 r., )

Uchwała Nr XXVIII/298/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzgoń.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego

Wniosek do pobrania

Wniosek

Data wydania karty:

24.04.2012 r.

 

 

 

Data aktualizacji:

02.07.2020

Kartę opracował:

Dorota Gałucha

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun