Nr karty: TI.6140.01/2020

KARTA OPISU USŁUGI

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257

Nazwa usługi: Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, stanowisko ds. wsi i rolnictwa..

Urząd Miejski , pokój nr 27, II pi ętro, tel.055 276 25 01 wew. 26 , agata.miszczuk@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (druk w załączeniu)

kserokopia metryki/rodowodu psa,

kserokopia książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi właściciela i nr identyfikacyjnym psa;

kserokopia aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie będące potwierdzeniem danych zawartych we wniosku,

dowód uiszczenia opłaty skarbowej

w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika wymaga się oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, parter, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek ,czwartek, od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub można odebrać ją osobiście w w/w placówce. W tym celu prosimy o zadeklarowanie chęci osobistego odbioru (podczas odbioru wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości)

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa wynosi:

Za czynności związane z wydaniem zezwolenia :

616 zł – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej związanej z hodowlą

82 zł - w pozostałych przypadkach

Za czynności związane z przedłużeniem terminu ważności zezwolenia lub zmiany warunków zezwolenia :

50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności – w przypadku przedłużenia terminu ważności zezwolenia lub rozszerzenia zakresu działalności

100 % stawki określonej od zezwolenia – w przypadku zmiany treści zezwolenia

Ponadto, z opłaty skarbowej zwolnione są :
- jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeśli czynność urzędowa związana jest z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepis
ów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- osoby , które przy składaniu wniosku o w/w zezwolenie przedstawią jednocześnie zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu 1 miesiąca, w sprawach wymagających może to być nawet 2 miesiące. W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu (Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego)

Podstawa prawna

Art. 10, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

3) buldog amerykański

4) dog argentyński

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

6) tosa inu

7) rottweiler

8) akbash dog

9) anatolian karabash

10) moskiewski stróżujący

11) owczarek kaukaski

Wniosek do pobrania

Wniosek psy agresywne.doc

Data wydania karty:

03.01.2020

Data aktualizacji

03.01.2020

Kartę opracowała:

Agata Miszczuk

Kartę Sprawdził

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził

Jolanta Szewczun