SO.4453.01.Z.1.3/12

 

 

KARTA OPISU USŁUGI

 

 

URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 552762501 Faks 552762257

 

 

Nazwa usługi:  Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Miejsce załatwienia sprawy

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. oświaty.

Urząd Miejski, pokój nr 19, II piętro,

Tel. 55 276 2501 wew. 22, e-mail: dorota.galucha@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

 

 

1.      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 

3. Kopia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika ( odpowiednio dyplom, świadectwo lub zaświadczenie).

 

4. Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia szkolenia zawodowego młodocianego pracownika i kwalifikacje pedagogiczne osoby szkolącej tj.:  pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.

 

5. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika  w imieniu pracodawcy albo zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o prace osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownia w imieniu pracodawcy.

6.  Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).

7. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

9. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym, okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie o pomocy de minimis)  

10. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę.

11. Oświadczenie o wartości refundacji z OHP i poniesionych kosztach na młodocianego pracownika.

12. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

12. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

 Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić na stanowisku ds. oświaty przed złożeniem w Sekretariacie Urzędu Miejskiego celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Miejsce składania dokumentów

 

 

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, pokój nr 9  parter,

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do  godziny 15:30, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00

Opłata skarbowa

 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca  od dnia otrzymania odwołania

 

Podstawa prawna

 

Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( D. U. 2020 r., poz. 91)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. 2020 poz.708 ),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311)

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie do trzech miesięcy od daty zdania egzaminu przez młodocianego pracownika .

Wniosek do pobrania

Wniosek

Zgłoszenie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Data wydania karty:

 

24.04.2012 r.

Data aktualizacji:

 

1.07.2020

Kartę opracował:

 

Dorota Gałucha

Kartę sprawdził:

 

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

 

Jolanta Szewczun