Nr karty SED.5344.11.2/12

KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257Nazwa usługi: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


Miejsce załatwienia sprawySamodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumentyWypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w pokoju nr 17 lub poniżej w pozycji "druki"

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środy od 8:00 – 17:00, piątek od – 7:30 – 14:30

Opłata skarbowa


Wolne od opłaty

Sposób załatwienia sprawy

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgłoszenie, o którym powyżej mowa, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest dostępny na platformie EPUAP.

Po przyjęciu zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się stronie zaświadczenie.


Podstawa prawna


  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653)

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.700)

Tryb odwoławczy


Nie występuje


Uwagi i dodatkowe informacje


Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego,   nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie elektronicznej, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.


Zgłoszenie Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, będzie skutkowało unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych.


Wniosek do pobrania

1. Formularz zgłoszenia lub utraty dowodu osobistego

Data wydania karty:

18.04.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracowała:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdziła:

Jolanta Szewczun