Nr karty SED.5345.14.3/12KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawySamodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

- dowód potwierdzenia wpłaty.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środy od 8:00 – 17:00, piątek od – 7:30 – 14:30

Opłata skarbowa


- 17 zł. Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Miejskim: BS DZIERZGOŃ. nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010,
- o
płata skarbowa 5 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) za poświadczenie zgodności kserokopii z akt dowodów osobistych.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna


  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653),

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000),

  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781).

Tryb odwoławczy


Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje


- o zaświadczenie takie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych bądź jej pełnomocnik (dane osób trzecich - patrz karta usługi "Udostępnianie danych osobowych")
- opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- w przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Wniosek do pobrania

-Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych,

-Wzór pełnomocnictwa

Data wydania karty:

18.04.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun