Nr karty SED.5344.1.2/12

KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257Nazwa usługi: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy


Miejsce załatwienia sprawySamodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu lub na stronie internetowej Urzędu: poniżej w pozycji „druki”

 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się  o dowód osobisty , wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku  na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek

 • w przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, zażądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa

 • tożsamość osoby organ może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego (np. legitymacja szkolna(studencka), książeczka wojskowa)

POUCZENIE dotyczące fotografii:

 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę   z nakryciem głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny

 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej

 • fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wyżej wymienionych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środy od 8:00 – 17:00, piątek od – 7:30 – 14:30

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.

Opłata skarbowa


Nie podlega

Sposób załatwienia sprawy


SKŁADANIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny

 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców

 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny

 • Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby lub niepełnosprawności,lub inną niedającą się pokonać przeszkodą osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

W powyższej sytuacji gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodna z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, do czasu wyjaśnienia niezgodności, danych tych nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.pl można sprawdzić czy nowy dowodów osobisty jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (wnioskodawca) albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.

Organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej zamieszczono certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, zabezpieczony dokument z kodem PUK przy odbiorze dowodu osobistego w siedzibie organu gminy lub w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Podstawa prawna


 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653)

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700)

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy


W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Uwagi i dodatkowe informacje


Dowody osobiste wydane przed 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Dowód osobisty zwany e-dowodem posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Ponadto umożliwia posiadaczowi:

 •  uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego

 • składanie podpisu osobistego

 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Spełnia również wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.
Dowód osobisty posiada warstwę graficzna i warstwę elektroniczną.

Warstwa graficzna zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty.
Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie ) dowodu osobistego jest numer CAN.
Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

Warstwa elektroniczna zawiera:

 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia

 • certyfikat podpisu osobistego

 • certyfikat potwierdzenia obecności

 • przestrzeń umożliwiającą do zamieszczenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego

Użycie w/w certyfikatów jest możliwe po ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego własnych kodów, które następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze:

 • dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia – kod PIN 1 (4 cyfry)

 • dla certyfikatu podpisu osobistego - kod PIN 2 (6 cyfr).

Zmianę kodów PIN 1 i PIN 2 można dokonać za pomocą dotychczasowych kodów lub kodu odblokowującego – kodu PUK.
Odblokowanie kodu PIN 1 i PIN 2 następuje za pomocą kodu PUK.

Nawiązanie połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym za pośrednictwem czytnika kart wymaga podania numeru CAN.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, osoby która posiada zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenia tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej , państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz Państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznając ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowody osobiste wydane przed 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Wniosek do pobrania

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Data wydania karty:

24.04.2012 r.

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun