Nr karty SED.5345.9.2/12

KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257Nazwa usługi: Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym.


Miejsce załatwienia sprawySamodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro,

tel. 55 276 2501 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o udostępnienie danych,

- dowód uiszczenia opłaty,

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

- dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika,

- dokument potwierdzający interes prawny, jeżeli interes prawny stanowi uzasadnienie ubiegania się o udostępnienie danych.

Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9.

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środy od 8:00 – 17:00, piątek od – 7:30 – 14:30

Opłata skarbowa


- 31 zł. Opłatę należy wnosić na konto Gminy Dzierzgoń, BS DZIERZGOŃ, nr konta 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010.

Sposób załatwienia sprawy


  


Termin załatwienia sprawy

  • Wnioskodawca wskazuje we wniosku o udostępnienie danych jedynie te dane, których wniosek dotyczy, które są mu znane i które pozwolą na ich wyszukanie

  • W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji

  • Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4 ustawy o dowodach osobistych, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych

  • Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


 

 

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna


  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653)

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r.  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz.1604)

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700)

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe informacje


Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot po wykazaniu interesu prawnego.
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek do pobrania

- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,

- wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

- wzór pełnomocnictwa

Data wydania karty:

24.04.2012 r.

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Monika Redlin

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun