Informacja o wyniku przetargu


Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami)


Burmistrz Dzierzgonia

informuje o wyniku przetargu


  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

25.09.2019 r. godz. 13:00

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1

pierwszy ustny przetarg nieograniczony


  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Nr 162/34 o pow. 0,1382 ha

obręb Poliksy, gmina Dzierzgoń

GD2I/00007546/0


  1. Liczba osób dopuszczonych – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0


  1. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

cena wywoławcza – 24 000 zł

najwyższa cena osiągnięta – 29 827,50 zł


  1. Imię, nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Jan Pomarański

Ankamaty 7B/2, 82 – 440 Dzierzgoń
Burmistrz Dzierzgonia


Jolanta Szewczun