TI.6733.13.2019


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 26.08.2019 r.

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, iż na podstawie wniosku z dnia 12.08.2019 r. Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć z siedzibą przy ul. Smolki 17, 14-202 Iława, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz wymianie przewodów linii napowietrznej od słupa nr 4 do stacji T-71728 Dzierzgoń Wodospad, na terenie działek o nr: 147/2, 148/9, 212/9, 499/11, 499/13, 499/14, 499/15, położonych w obrębie 1-Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój 27, II piętro, tel. 055 276 25 01 wew. 30, w godz. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00, środa: 8.00-17.00, piątek: 7.30-14.30).