TI.6733.9.2019


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 28.08.2019 r.

O UMORZENIU POSTEPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Działając na podstawie art. 49 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 28.08.2019 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (TI.6733.9.2019) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN15kV, na terenie działek o nr: 139/1, obręb Nowiec, 147/2, 148/9, 212/9, 499/11, 499/12, 499/13, 499/15, 499/3, 499/10, 500, 812/1, 566/4, 530/19, 530/16, 530/17, 545, 537, 538, 539, 540/1, 571/12, 571/20, obręb 1- Dzierzgoń, w gminie Dzierzgoń, prowadzone z wniosku złożonego w dniu 24.06.2019 r. przez Pana Tomasza Kraweć, reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć, ul. Smolki 17, 14-202 Iława, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji o umorzeniu postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń (pokój nr 27) w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.