OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 23 lipca 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Dzierzgoniu przy ulicy Żurawiej 4.


Burmistrz Dzierzgonia

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń.


Położenie nieruchomości

Nr działki

obręb, jednostka ewidencyjna

Powierzchnia

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

w PLN

Wadium

w PLN

Dzień przetargu

Godzina przetargu

Dzierzgoń,

ul. Żurawia 4

525/1, 525/6,

525/8

Obręb - 1

miasto Dzierzgoń

109 m2

27 m2

55 m2

GD2I/00002992/6

300.000

50.000

28 sierpnia 2019 r.

13:00


Opis nieruchomości

Nieruchomość budynkowa zlokalizowana w Dzierzgoniu drodze utwardzonej, ulicy Żurawiej. Budynek nr 4 sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, usługową, terenami zielonymi oraz chodnikiem i drogą asfaltową. Budynek jest podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje. Do budynku doprowadzona jest sieć deszczowa, kanalizacyjna, energetyczna, cieplna, gazowa, wodna. Budynek wzniesiony około 1910 roku, posiada 3 lokale mieszkalne, w tym 2 lokale położone są na parterze, a 1 lokal na poddaszu budynku. Lokal nr 1: pow. użytkowa 48,00 m2 , składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i w.c., lokal nr 2: pow. użytkowa 27,50 m2 , składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i w.c., lokal nr 3: pow. użytkowa 49,70 m2 , składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i w.c. Budynek posiada drewniane schody i stropy, ściany wykonane z cegły ceramicznej, stolarkę okienną i drzwiową z drewna i PCV, drewniane posadzki, dach drewniany, kryty dachówką. Wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową, deszczową. Działka, na której usytuowano budynek ma kształt regularny.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń - centrum: ul. Krzywa, Żurawia, Wojska Polskiego i Odrodzenia (Uchwała Nr XLIII/427/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 r.) - przeznaczenie: teren oznaczony w planie symbolem 1.3.3 M/U:

* funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna;

* funkcja uzupełniająca: usługi i handel, gastronomia.


Uwagi:

1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.


Podatek VAT


Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Obciążenia Nieruchomości


Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.


Koszty i opłaty


Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.


Procedura sprzedaży


Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Plac Wolności 1 od 23 lipca 2019 r. do 28 sierpnia 2019r. a także będzie ono podane do publicznej wiadomości na stronie o zasięgu powiatowym www.dzierzgon-twojemiasto.pl oraz na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dzierzgon.pl oraz www.dzierzgon.pl


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ:


dnia 28 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu pokój nr 8, parter, o godz. 13:00.


Cena wywoławcza wynosi: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)


Wadium: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)


Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


WADIUM:


1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu nr konta26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. -włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – działka ŻURAWIA 4”;


2) wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Dzierzgoń,
w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu;


UCZESTNICY PRZETARGU


3) w celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru;

4) w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem);

5) w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem).

6) przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 682)

7) osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest, w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydanych na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, zajdą przewidziane ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia;

8) przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę
i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;

9) uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Dzierzgonia w terminie 7dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

10) ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21dni licząc od daty przetargu;

11) Burmistrz Dzierzgonia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –14.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 20 lub 27 , tel. 55 276 25 01..3 wew. 42 lub 30, e-mail: marek.zima@dzierzgon.pl;BURMISTRZ DZIERZGONIA

Jolanta Szewczun